BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

 

VAROVÁNÍ - X-POZOR DRÁŽDIVÝ (IRRITANT)!!! 

Chemické složení dle nařízení o detergentech 648/2004/ES)

* Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
* Uchovávejte mimo dosah dětí
* Vyhněte se kontaktu s kůží a očima                                                                   
* V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
* V případě kontaktu s kůží důkladně umyjte mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody
* Nevdechujte výpary
* Používejte pouze v dobře větraném prostoru
* Možné riziko nezvratných účinků

Pokyny: Při zasažení očí důkladně vyplachujte několik minut. Máte-li kontaktní čočky a je-li to snadné,
odstraňte je a pokračujte ve vyplachování očí. Pokud podráždění očí přetrvává, obraťte se na lékaře.
Při požití nikdy nevyvolávejte zvraení a kontaktujte svého lékaře. 

Pozor - nebezpečná látka!! Podléhá zpřísněnému režimu užití.

Doporučení: Při konzultaci s lékařem mějte k dispozici obal nebo štítek produktu.
Uchovávejte pouze v původním obalu. Nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky.